Preloader Close
Every link is executed in place and finely processed
Monday - Saturday 7:00AM - 6:00PM
Schedule Your Appontment Today : [email protected]

سیمان فرآیند تولید پی دی اف و

Cruhser Machine

دراکولا فیلم ۱۹۵۸ ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻜﻧﻴﺰم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘك در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤنﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات اﺳﺘﻘﺮار ﮐرﺧﻧﻪ ﺳﯿﻤن آﯿﮏ ﻗﺰوﯾﻦ ﺮ

شرکت تولید Hammer Film Productions توزیعکننده Rank Organisation UK از بازیگران آن میتوان به پیتر کوشینگ، کریستوفر لی، مایکل گاف، میلز 30 ژوئن اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻴﺶ از ﻧﺼ ﻒ آن از ﻣﺤﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﻲ ﻋﻤﺪﺗ از ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ و ﺮق ﻣﻲ ﺷﺪ از آﻧﺠ ﻛﻪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤناداﻣﻪ ﻓﻌﻟﯿﺖ ﮐرﺧﻧﻪ ﻣﻨﻮط ﻪ رﻋﯾﺖ راﻫﺒﺮدﻫي ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ واژﮔن ﮐﻠﯿ ﺪي ﺷﻬﺮ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ، ﺮﻧﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺮﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘراﻣﺘﺮﻫي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد آﯾﺪ ، ﭘﯽ ﺮد از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻪ اف روش اﻧﺘﺨب ﺷﺪه ﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﮐرﺧﻧﻪ ﺳﯿﻤن آﯿﮏ ، اﺳﺘﻔده از ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ وارزﯾﯽ ﻣﺗﺮﯾﺲ ﻫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در دﻗﯿﻖ ﺗﺮي درره ﺟﺰﺋﯿت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺛﺮات ﮐرﺧﻧﻪ ﺮروي ﻣﺤﯿﻂ ، اﺳﺘﻔده از ﺷﯿﻮه

More Info

شرکت سیمان اصفهانمستند فرآیند تولید سیمان مهندسی دانلود

شرکت سیمان اصفهان یکی از قدیمی ترین کارخانه های سیمان در ایران است فعاليت شركت با يك كوره با ظرفيت 200 تن در روز با سيستم توليد تر شروع شده و طي متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد1 فوریه این مستند فیلمی است کوتاه از فرآیند تولید سیمان که توسط کارگزاران خارجی تدارک دیده شده است دانلود توضیحات دانلود مستقیم دانلود غیر

More Info

مراحل تولید سیمان سیمان شاهرودمالت رنگی ویژه ابزار سیمانی شرکت سیمان سفید

سیمان چیست ؟ سيمانها مواد چسبندهاى هستند که قابليت چسبانيدن ذرات به يکديگر و بوجود آوردن جسم يک پارچه از ذرات متشکله را دارند اين تعريف از سيمان داراى آن چنان سیمانی، اقدام به تولید سیمان رنگی و مشتقات آن در هشت رنگ اصلی کد شیمی، فیزیک، ایکس ری در کنار تجهیزات اصلی و ماشین آالت خط تولید که ساخت شرکت

More Info

اثرات اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی کارخانه سیمان هگمتان سامان ه یکپارچ ه مدیری ت اط العات و برنامه ریزی

ﻧﺘﯾﺞ ﺮرﺳﯽ ﻧﺸن داد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﮐرﺧﻧﻪ ﺳﯿﻤن ﺮ روﺳﺘي ﺷﻫﻨﺠﺮﯾﻦ در ذرات ﮔﺮدوﻏﺒر ﻪ ﺧﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸر ﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﯿﻂ از اﻫﻤﯿﺖ ﯿﺸﺘﺮي ﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﭘﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮرﻫ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺿ ﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع اﻧﺮژي، در اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺮﻧﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯾﺪار، ﭘﺲ از ارزﯾﯽ ﺗﻮان اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻧﯿزﻣﻨﺪ ارزﯾﯽ ﻫي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ي ﮔز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﻦ ﻣﯽتولید به عنوان یک ابزار کنترل و نظارت بر عملیات تولید، می توانند به افزایش بهره وری تولید و توان رقابتی ثبت کارخانجات سیمان کشور به تفکیک مناط جغرافیایی Access/ PDF/ Text تعریف فرآیندهای تولید و ساختار تشکیل دهنده محصول

More Info

ﺟﻮﯾﯽ و ﮐﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤن ﺷﻤل در1 Hoonam فایبر سمنت برد

در اﯾﻦ ﻣﻘﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف آب در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤن ﺷﻤل راﻫﮑرﻫي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔده ﻤﻨﻈﻮر ﮐﻫﺶ آن و ﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻟﺰوم ﮐﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤن ﻪ روش ﺗﺮ از آب ﺮاي ﺗﻬﯿﻪ دوﻏب ورودي ﻪ ﮐﻮره ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔده ﻣﯽ ﺷﻮد مخلوطی همگن از سیمان ، سیلیس ، الیاف و آب بوده که در تاریخچه نخس تین تولید صفحات س یمانی الی اف دار به عنوان تقویت کننده و کمک فرایند اس تفاده گردید، که در این میان الیاف دی وار نم ا در واقع دی وار پیرامونی س اختمان اس ت که از پی چ های مخص وص نصب صفحات س یمانی الی اف دار

More Info

مصالح ساختمانیسیمان داراب ساراب تحلیل بنیادی شرکت آرمان تدبیر نقش

ﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ آﺟﺮ، ﺳﻔل و ﻛﺷﻲ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺳﻨﮓ ﺳﺧﺘﻤﻧﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺳﻴﻤن و ﻓﺮآورده ﻫي آن آﻫﻚ، ﮔﭻ و ﻣﻮاد و ﻣﺼﻟﺢ و ﻓﺮآورده ﻫي ﺳﺧﺘﻤﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛرﮔه ﻳﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬي اﺳﺘﻧﺪارد اﻳـﺮان ﻣﻄﻘﺖ داﺷﺘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺧﺘﻤن ﻪ ﺷﻜﻠﻬي ﮔﻮﻧﮔﻮن در ﭘﻲ ﺳزي، دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲ، ﻛﻔﺴزي و ﺳﻨﮓ ﻛﻒ، ﭘﻠﻪ، ﻧﻤﺳزي، ﺳﻨﮓ ﻟﻮح، ﭘﺮﻟﻴﺖ، ورﻣﻴﻜﻮﻟﻴﺖ، ﺳﺮرة ﻛﻮرة آﻫﻨﮕﺪازي ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 20 مارس دی از مازاد عرضه این شرکت ها بکاهد شرکت ها در سال های قبل ضررهای زیادی از اعمال تخفیف دیده اند احتمال اینکه تصمیم جدیدی اتخاذ کنند و تغییر در روند فعلی به وجود بیاورند بسیار کم است فرآیند تولید منطقه را در پی د

More Info

ماهنامه فناوري سيمان، شماره 102 Magiranفرایند تولید سیمان و تکنولوژی آن

مطالعه موردي مديريت هزينه هاي توليد در شركت سيمان نهاوند ريال هاي گم شده در توليد مهندس حسين خسرواني ص 5 مشاهده متن PDF 815KB 1 ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯿﺶ از 165 ﺳل از ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف اﻧﺒﻮه ﺳﯿﻤن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺼﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﻟﺢ ﺳﺧﺘﻤﻧﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺟﻬﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﺳل از ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿرد

More Info

سیمان دورودﮐرﮔﺮان در ﺳﯿﻤن ﮔﺮد و ﻏﺒر اﺛﺮات رﯾﻮي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺻ

تولید سیمان تیپ 5 مخصوص حفاری و سد سازی شرکت برق منطقه ای باختر اراک و دريافت تنديس و لوح تقدير شرکت سيمان دورود به عنوان صنعت برگزيده مديريت مصرف انرژى در صنايع فرايند توليد سيمان فرم مشخصات سهامدارانpdf ﺳـﯿﻤن ﻫﺴﺘﻨﺪ، رو ﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﻤن ﯾـﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ زﯾن آور ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺤﯿ ﻂ ﮐـر ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻏﻠﯿﻦ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽ ﺳزد 1 ﻋﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤن ﮔﺮد و ﻏﺒر

More Info

ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤن در ﻣﻄﻟﻌت ﮐﻧﯽ ﺷﻨﺳﯽ و K

ﻧﺸن داد ﮐﻪ رس ﺳﻪ ﭼه دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤن ھی ﺗﯿﭗ II و V ﮐﻧﯽ ﺷﻨﺳﯽ ﺨﺶ رﺳﯽ ﺗﺛﯿﺮ ﻗﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺮ رﻓﺘر ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺧم در طﻮل ﻓﺮاوری و ﻓﺮاﯾﻨﺪﺳﻴﻤن ﺳﻴﻦ ﺗﻜﺴﻴل ﺷﻔف و دروزي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻗﻟﺒﻲ و ﺣﻔـﺮه اي ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫي دﻳـژﻧﺰ ﺛﻧﻮﻳـﻪ ﻣﻄﻟﻌﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫي دﻳژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﻳﻲ ﻋﻨﺻﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﺳزﻧﺪ ﺳﺮوك ﻛﻨﻨـﺪه در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫﻴـﺪروﻛﺮﻦ در ﭘﻲ ام در ﺗﻐﻴﻴﺮ ا ﺳﺖ ﺟﺪول 1 ﻣﻘﺪار Sr در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫي ﻛـﻞ ﻛﺮﻨﺗـﻪ ﻣﻨـﻃﻖ ﺣـره اي ـﻴﻦ

More Info

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮب ﺳﻴﻤن ﺳﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺧﺘﻼط ﺧك ارزيابى مواجهه شغلى كاركنان يك كارخانه توليد سيمان با گرد و

ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺮرﺳﻲ ﺳﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﺳزه ﭼﻮب ﺳﻴﻤن اﺳﺘﻔده از ﺧك اره ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 48 ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﻨﺪ ﺳزه ﻫ را در ﺳل ﻫي اﺧﻴﺮ ـ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ، ﻣﺴﻳﻞ و اﺣﺘﻴط ﻫـي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﻋﺚ ﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪراﺗﺳـﻴﻮن 3 و ﺧﻨﺜـﻲ ﺷـﺪنﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﮔﺮﺩﻭﻏﺒﺭ ﻗﻞ ﺍﺳﺘﻨﺸﻕ ﺳﻴﻤﻥ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺯ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻯ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﻥ ﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ lehighsw/products/msds1pdf

More Info

ﺮآورد ﺗﻘﺿي ﻧﻬﻳﻲ اﻧﺮژي در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤن ﻜرﮔﻴﺮي بررسی فنی و اقتصادی ورود سوخت حاصل از زباله و تایر فرسوده در

ﺪت ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤن ﺷﺒﻴﻪ ﺳزي ﮔﺮد ﺪﻳ ﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﻻي اﻧﺮژي در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﭘﺘﻧﺴﻴﻞ ﺻﺮﻓﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺟﻬﺖ ﺮآورد ﺗﻘﺿي ﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺮژي در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤن، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻴﻤن ﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳـﻴﻤن ـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺮون زا وارد ﻣﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤن، ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺻﻞ از زﻟﻪ، ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺻﻞ از ﺗﻳﺮ، ﻬﻴﻨﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﻓﺖ ﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺻﻞ از MSW ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻪ ﻋﺒرت ﺳده، RDF mineralsusgsgov/minerals/pubs/commodity/cement/mcs cemenpdf

More Info

سیمان مراحل تولید واژه سیمان به هر نوع ماده بررسی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان و راهکارهای کاهش آن

مواد اولیه تولید سیمان اکسید های کلسیم ، سیلیسیم ، آلومنیوم و آهن می باشد که عمدتا در سنگ یه سیمان پرتلند ، ابتدا سنگ آهک از معدن استخراج شده وان را به وسیلهpdf بررسی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان و راهکارهای کاهش آن 141 Pages فرآيند توليد سيمان 13 3 2 3 منابع غبار در خط توليد سيمان 52

More Info

ﻣﻌﻴر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻧﻮاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤن بهینه سازی مصرف انرژی در کوره دوار کارخانه سیمان یاسوج با

ﻣﻌﻴر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻧﻮاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﻴﻠﻮﻛﻟﺮي ﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﮔﺮوه ﺳل اﺟﺮا ﻧﻔﺖ ﻛﻮره ﮔزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺮق ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﻋﺖ ﺮ ﺗﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫي ﻣﻮﺟﻮدتلفا اکسرژ ی کل کوره محاسبه گرد دی د ر انتهرا برا ی کاهش تلفا اکسرژ ی کل، تغ باشد افزایش می یابد و متعاقباً در آن سوی موازنه انرژی، طبق اف زایش دمای گازها، اکسرژی گازها فرآیند تولید سیمان دارای مصرف انرژی زیادی است و اصو لاً

More Info

سهامي عام شرکت سیمان دورود ﻓﺼﻞ اول اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﱳ و ﺧﻮاص آ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔده

19 مارس اساسنامه ، توليد سيمان تيپ و1 و2 5 ميباشد به موجب مجوزهای صادره بهره برداری ازکوره واحدیك شرکت باظرفيت روزانه 400 تن درسال ﺳﯿﻤن ﺳﯿﻤن ﻓﺮآورده اي اﺳﺖ ﺷﯿﻤﯿﯾﻲ ﮐﻪ داراي ﺧﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ و در اﺛﺮ ﲤس آب ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﳏﺼﻮل ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﯿﻤن و درﺻﺪ آ ﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ آﻫﻚ ﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤن ﺳﻔﯿﺪ ، ﯾﺪ از ﺧك رﺳﻲ اﺳﺘﻔده ﮐﺮد ﮐﻪ دي ﮐﻠﺴﯿم ﺳﯿﻠﯿﮑت ﯾ ﻠﯿﺖ 2Cao ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﲑش ﺳﯿﻤن در دﻣﻫي ﭘﯾﲔ ﮐﻨﺪ و در دﻣي ﭘﯾﯿﻨﱰ از ١٠ درﺟﻪ ﺳﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻣي

More Info